บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทด้านวิศวกรรมที่ได้รับความเชื่อถือ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะใช้แนวความคิดใหม่ๆ ผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างมาตราฐานให้สูงสุด

บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 โดยความตั้งใจที่จะสร้างบริษัทสัญชาติ ไทย ให้เป็นที่รู้จัก และเชื่อถือในงานด้านวิศวกรรม ประกอบธุรกิจให้บริการ รับเหมาติดตั้ง บำรุงรักษา งานด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร สถานที่สำคัญ ท่าอากาศยาน หอควบคุมการบิน อาคารให้บริการสาธารณะ ศูนย์บริหารราชการ สำนักศาลยุติธรรมเป็นต้น โดยผู้ก่อตั้ง ยังมีอีกสิ่งสำคัญที่จะผลิตบุคลากรงานด้านวิศวกรรมระบบรางเพื่อรองรับการพัฒนาในระบบสาธารณูปโภคของประเทศ